การใช้งาน

  • พิมพ์ คำที่ต้องการค้น อาจเป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของ ชื่อ หรือ นามสกุล หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ในช่องค้นหา
  • หรือค้นโดยการคลิกที่ผังโครงสร้างของคณะ/หน่วยงานด้านซ้ายมือ เพื่อเข้าไปยังคณะ/หน่วยงานที่ต้องการดูข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์
  • กรณีผลที่ได้จากคำค้นมากกว่าหนึ่ง สามารถนำเมาส์ไปวางบนข้อความดังกล่าวเพื่อดูสังกัดของคำค้น หรือคลิกบนข้อความเพื่อกลับไปสู่หน้าต้นสังกัดของผลการค้นหานั้น
  • หากโทรจากภายในมหาวิทยาลัยฯ กดหมายเลขภายใน 4 ตัว ที่ท่านต้องการติดต่อ
  • หากโทรจากภายนอกมหาวิทยาลัยฯ กด 07428 แล้วตามด้วยหมายเลข 4 ตัว ที่ท่านต้องการติดต่อ

หน้าหลัก